Salgs- og Leveringsbetingelser

Varighed og Opsigelse
Kontrakten er uopsigelig i kontraktens første 12 måneder. Det vil sige, at kontrakten ikke kan opsiges i 12 måneder efter den i kontrakten ”indgået pr. dato” nævnte dato. Efter kontraktens første 12 måneder, kan kontrakten opsiges med løbende måned + 1 måneds skriftlig varsel.

Endvidere kan kontrakten ophæves efter almindelig misligholdelsesregler, herunder hvis en af parterne standser sine betalinger, træder i likvidation eller går konkurs. Hvis kunden undlader at indbetale forfaldne beløb, kan CloudKOM vælge at ophæve kontrakten. Kunden er ikke berettiget til, at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som ikke er godkendt af CloudKOM.

Antal og afregning af licenser
Kunden afregnes for licenser som er bestilt og aktiveret hos CloudKOM. Der afregnes ud fra princippet PEAK pr. måned, hvilket vil sige at så snart en licens er aktiveret, vil den tælle som brugt i indeværende måned. Der afregnes bagud baseret på en PEAK rapport som trækkes sidste dag i måneden af CloudKOM. Kunden vil blive afregnet fuld pris for alle licenser, som har været aktiveret i indeværende måned, uanset om den er aktiveret d. 5. eller d. 28 i måneden. Antallet af aktiverede licenser kan løbende justeres op og ned for, at tilpasse kundens behov.

Tekniske forhold omkring løsningen
CloudKOM leveres som en Cloud-baseret løsning, hvilket betyder, at alle centrale komponenter er installeret i CloudKOM’s Hosting Center, som er placeret i Danmark. CloudKOM IP telefoniapplikationen leveres over det åbne Internet, hvilket medfører den største fleksibilitet og tilgængelighed. Det betyder også, at der skal rettes fokus på den, til enhver tid, benyttede Internetforbindelse omkring båndbredde og stabilitet. Samtidigt skal alt IT udstyr som forbinder den enkelte bruger med Internettet optimeres til IP telefoni, det kan være den lokale Router, dataswitche, WiFi netværk mv. Det samme er gældende for de devices, hvorpå en Softphone er installeret. Den optimale lydkvalitet kræver et professionelt headset, hvor opsætningen er kontrolleret og optimeret i forhold til den enkelte bruger. Det er kundens ansvar, at ovenstående elementer er optimeret til IP telefoni og vi anbefaler altid, at dette sker i tæt dialog og samarbejde med den ansvarlige IT chef eller IT samarbejdspartner i virksomheden. CloudKOM er IKKE ansvarlig for lokalisering af fejl på kundens IT udstyr, selve fejlretningen eller en proaktiv optimering at kundens IT setup.

Bemærkninger
CloudKOM ApS er berettiget til, at overdrage nærværende aftale til tredjemand således, at denne indtræder som kontraktpart på CloudKOM ApS vegne.
CloudKOM ApS er ikke forpligtet af aftalen, såfremt det af udefrakommende årsager ikke længere er muligt, at anvende løsningens funktioner - herunder operatører og hardwareproducenters ændringer og ophør.

Support og Nyhedsmail
CloudKOM ApS er berettiget til, at tilmelde kunden vores Support og Driftsmail samt Nyhedsmail ved indgåelse af kontrakten. Kunden kan til enhver tid fravælge eller selv afmelde sig disse mails.